Daň z nemovitosti a podání daňového přiznání Pokud jste v roce 2019 nabyli nemovitost, máte povinnost podat na místně příslušný finanční úřad (FÚ) přiznání, a to do konce ledna 2020.

Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí má povinnost podat každý, kdo v roce 2019 nabyl do vlastnictví nemovitost. Tedy pokud jste v předešlém roce koupili, dostali darem či zdědili nemovitost, tak se vás podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí týká. Dále se vás daň z nemovitých dotkne, pokud jste výrazněji měnili parametry nemovitosti (kterou jste přiznali i zdanili v minulosti).Jedná se například o větší rekonstrukce, přístavby, přestavby, měníte výměru nemovitosti či měníte charakter parcely – například z pole jste udělali stavební parcelu. Pokud jste koupili či dostali více nemovitostí, tak ty všechny uvedete do jednoho daňového přiznání (pokud se nachází v jednom kraji). Pokud ovšem tyto nemovitosti pochází z odlišných krajů, tak musíte podat více daňových přiznání (pozemky ve 3 krajích = daňové přiznání ve 3 krajích).

Pozor – daňové přiznání musíte podat také, pokud jste nemovitosti prodali a vlastníte další nemovitosti.


Kdy podat daňové přiznání k dani z nemovitosti

 • Daň z nemovitosti se platí každý rok, vždy jednou za rok, daňové přiznání ovšem podáváte pouze jednou, a to při pořízení nemovitosti. Pokud jste si tedy koupili nemovitost v minulém roce, nebo jste měnili parametry vaší stávající nemovitosti, tak vaší povinností bylo podat daňové přiznání k dani z nemovitosti do konce ledna letošního roku. Daň se platí na rok dopředu.
 • Pokud jste si nemovitost koupili letos, tak daňové přiznání budete podávat až příští rok, opět do konce ledna, a letos daň z nemovitosti ještě neplatíte.
 • Pokud vlastníte nemovitost už delší dobu, tedy 2 a více let, tak daňové přiznání podávat nemusíte, vyčkejte pouze na obdržení pokynů k platbě, které budou rozesílat finanční úřady koncem dubna.

Kterých nemovitostí se daň z nemovitostí týká?

Daňové přiznání za rok 2020 musí podat ten, kdo je vlastníkem dané nemovitosti k 1. lednu 2020. Daň z nemovitých věcí má dvě složky:

 • Daň z pozemků
 • Daň ze staveb a jednotek

Předmětem daně jsou v tomto případě pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí, zdanitelné stavby (budovy a inženýrské stavby vyjmenované v příloze Zákona o dani z nemovitých věcí).

Kde se daň přiznává?

Daňové přiznání odevzdáváte na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) nemovitost leží.

Daň z nemovitostí spravuje 14 finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze, ale daňové přiznání můžete podat i na územním pracovišti.. Komunikovat s nimi můžete prostřednictvím jejich územních pracovišť, které mají krajské finanční úřady rozmístěné po obcích.Stejně jako ostatní daňová přiznání, tak i to za daň z nemovitých věcí můžete podat 3 způsoby:

 1. Osobně na příslušném územním pracovišti.
 2. Poštou.
 3. Elektronicky, pokud máte datovou schránku. Pokud máte datovou schránku, tak je podání daňového přiznání touto cestou povinné.

Podává se daňové přiznání za daň z nemovitostí pouze jednou?

Ano, to je pravda. Pokud jste po nabytí nemovitostí podali daňové přiznání k dani z nemovitosti již dříve a zaplatili daň, tak jej už další roky podávat nemusíte. Ale pozor na změny charakteru nemovitosti! Jak již bylo zmíněno, tak pokud výrazně měníte charakter nemovitosti, a změnili jste tím skutečnosti, které mají vliv na výpočet daně, tak budete muset také podat daňové přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí.

Jak je to s daňovém přiznáním k dani z nemovitostí s více spoluvlastníky?

Zdědili jste pole společně s vašimi sourozenci a s příbuznými z pátého kolena nemovitost? A nyní vám patří 1/16 pole? Musí tedy každý ze spoluvlastníků podávat 16 daňových přiznání? Jestliže se domluvíte s dalšími vlastníky tak nebojte, nemusíte. Můžete si zvolit společného zmocněnce (společného zástupce), jenž za všechny podá daňová přiznání a zaplatí i daň. Samozřejmě můžete podat daňová přiznání za svůj spoluvlastnický podíl samostatně nebo mít společného zmocněnce pro část spoluvlastníků.

Termín úhrady dani z nemovitostí a platba daně

Daň z nemovitosti můžete uhradit až do 31. května. Jestli vaše daň přesahuje 5 000 Kč, tak ji můžete platit ve dvou splátkách, kdy první splátku musíte uhradit do konce května a druhou do konce listopadu. Samozřejmě nikdo vám nebude bránit ji uhradit najednou v květnu.

Kde zaplatit daň z nemovitosti?

Daň z nemovitostí zaplatíte finančnímu úřadu. Můžete ji uhradit elektronicky na účet příslušnému úřadu či složenkou. Jako variabilní číslo použijete rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu. Konstantní symbol bude:

 • Při bezhotovostní platbě – 1148
 • Při platbě v hotovosti běžnou poštovní složenkou – 1149
 • Při platbě v hotovosti daňovou složenkou – 0001

Pozor na pokutu při prodlení!

Jestli zapomenete zaplatit daň z nemovitosti do 31. května, tak je finanční úřad benevolentní a nebude vám prvních pár dní účtovat žádné penále, ani úroky z prodlení. Poslední termín zaplacení daně z nemovitosti je 7. červen 2020, po tomto datu vám již finanční úřad bude účtovat i úroky z prodlení, které jsou ve výši repo sazby ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů. Aktuálně tedy 14,75 % p. a.


Výpočet daně z nemovitostí

Daň z nemovitostí putuje do obecních a městských kas, které její výši ovlivňují stanovením místního koeficientu. Výpočet daně z nemovitostí by se dal shrnout do třech kroků:

 1. Určete základ daně, což je výměra a druh pozemku, staveb a jednotek
 2. Nyní výměru vynásobte koeficientem, dle počtu obyvatel obce
 3. Poté použijte místní koeficient stanovený vaší obcí (městem), který naleznete zde

Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.